SHELLFISH REEF RESTORATION SPAWNS COMMUNITY SPIRIT